Ziņojuma projekts - ECON_PR(2021)700638Ziņojuma projekts
ECON_PR(2021)700638

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas zaļajām obligācijām
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Paul Tang

30.11.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: