Проектодоклад - ECON_PR(2022)731644Проектодоклад
ECON_PR(2022)731644

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 по отношение на повишаване на прозрачността на пазарните данни, премахване на пречките пред създаването на консолидирана система за борсова информация, оптимизиране на задълженията за търговия и забрана за получаване на плащания за препращане на нареждания на клиенти
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик по становище: Данута Мария Хюбнер

26.7.2022

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: