Ziņojuma projekts - ECON_PR(2022)731644Ziņojuma projekts
ECON_PR(2022)731644

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza attiecībā uz tirgus datu pārredzamības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu datu lentes izveidei, tirdzniecības pienākumu optimizēšanu un aizliegumu saņemt maksājumus par klientu rīkojumu nosūtīšanu
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referente: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: