Návrh správy - ECON_PR(2022)731644Návrh správy
ECON_PR(2022)731644

NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov o trhu, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaného informačného systému, optimalizáciu obchodovacích povinností a zákaz prijímania platieb za postupovanie pokynov klientov
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübnerová

26.7.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: