Förslag till betänkande - ECON_PR(2022)731644Förslag till betänkande
ECON_PR(2022)731644

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller att öka transparensen för marknadsdata, undanröja hinder för framkomsten av konsoliderad handelsinformation, optimera handelsskyldigheterna och förbjuda mottagande av betalningar för vidarebefordran av kundorder
(COM(2021)0727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: