OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
dla Komisji Prawnej
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej
(COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Harald Ettl

5.11.2008

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: