Udtalelse - EMPL_AD(2010)430307Udtalelse
EMPL_AD(2010)430307

  UDTALELSE
  fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  til Regionaludviklingsudvalget
  om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1083/2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, for så vidt angår forenkling af visse krav og for så vidt angår visse bestemmelser vedrørende den økonomiske forvaltning
  (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
  Rådgivende ordfører: Regina Bastos

  17.3.2010

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: