Lausunto - EMPL_AD(2010)430307Lausunto
EMPL_AD(2010)430307

  LAUSUNTO
  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
  aluekehitysvaliokunnalle
  ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä
  (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
  Valmistelija: Regina Bastos

  17.3.2010

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: