Lausunto - EMPL_AD(2010)430307Lausunto
EMPL_AD(2010)430307

LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
aluekehitysvaliokunnalle
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen vaatimusten yksinkertaistamisesta ja tietyistä varainhoitoa koskevista säännöksistä
(KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
Valmistelija: Regina Bastos

17.3.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: