Nuomonė - EMPL_AD(2010)430307Nuomonė
EMPL_AD(2010)430307

NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 dėl bendrųjų nuostatų dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo dėl tam tikrų reikalavimų paprastinimo ir tam tikrų su finansiniu valdymu susijusių nuostatų
(COM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
Nuomonės referentė: Regina Bastos

17.3.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: