Yttrande - EMPL_AD(2010)430307Yttrande
EMPL_AD(2010)430307

  YTTRANDE
  från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  till utskottet för regional utveckling
  över förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden med avseende på förenkling av vissa krav och med avseende på vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen
  (KOM(2009)0384 - C7-0003/2010 - 2009/0107(COD))
  Föredragande: Regina Bastos

  17.3.2010

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: