Γνωμοδότηση - EMPL_AD(2016)575287Γνωμοδότηση
EMPL_AD(2016)575287

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων
(2015/2324(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Jérôme Lavrilleux

2.5.2016

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: