Stanovisko - EMPL_AD(2016)575287Stanovisko
EMPL_AD(2016)575287

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre regionálny rozvoj
k stratégii EÚ pre alpský región
(2015/2324(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jérôme Lavrilleux

2.5.2016

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: