25.1.2019
EMPL_AD(2019)629765
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по бюджетен контрол
относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2017 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол
(2018/2210(DEC))
Докладчик по становище: Мариан Харкин

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 152kWORD 61k
Правна информация - Политика за поверителност