Γνωμοδότηση - EMPL_AD(2020)655645Γνωμοδότηση
EMPL_AD(2020)655645

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών και την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης
(COM(2020)0409 - C9-0148/2020 - 2020/0103(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Dragoș Pîslaru

30.9.2020

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: