Γνωμοδότηση - EMPL_AD(2022)699139Γνωμοδότηση
EMPL_AD(2022)699139

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) για το οικονομικό έτος 2020
(2021/2142(DEC))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Romana Tomc

2.2.2022

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: