AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) aferent exercițiului financiar 2020
(2021/2142(DEC))
Raportoare pentru aviz: Romana Tomc

2.2.2022

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: