Stanovisko - EMPL_AD(2022)699139Stanovisko
EMPL_AD(2022)699139

STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre kontrolu rozpočtu
k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) za rozpočtový rok 2020
(2021/2142(DEC))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Romana Tomc

2.2.2022

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: