Τροπολογίες - EMPL_AM(2013)500574Τροπολογίες
EMPL_AM(2013)500574

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
59 - 216
Σχέδιο έκθεσης
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επιβολή της οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών
Πρόταση οδηγίας
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: