Amendementen - EMPL_AM(2013)500574Amendementen
EMPL_AM(2013)500574

AMENDEMENTEN
59 - 216
Ontwerpverslag
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten
Voorstel voor een richtlijn
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: