Poprawki - EMPL_AM(2013)500574Poprawki
EMPL_AM(2013)500574

POPRAWKI
59 - 216
Projekt sprawozdania
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług
Wniosek dotyczący dyrektywy
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: