Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - EMPL_AM(2013)500574Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
EMPL_AM(2013)500574

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY
59 - 216
Návrh správy
Danuta Jazłowiecka
(PE498.030v01-00)
k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb
Návrh smernice
(COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD))

17.1.2013

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: