Изменения - EMPL_AM(2014)544465Изменения
EMPL_AM(2014)544465

ИЗМЕНЕНИЯ
319 - 466
Проектодоклад
Георги Пирински
(PE539.484v01-00)
Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд
Предложение за решение
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: