Τροπολογίες - EMPL_AM(2014)544465Τροπολογίες
EMPL_AM(2014)544465

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
319 - 466
Σχέδιο έκθεσης
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας
Πρόταση απόφασης
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: