Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy - EMPL_AM(2014)544465Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
EMPL_AM(2014)544465

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
319 - 466
Návrh správy
Georgi Pirinski
(PE539.484v01-00)
Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce
Návrh rozhodnutia
(COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD)

18.12.2014

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: