PDF 197kWORD 373k

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 

EMPL(2020)0122_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 22. ledna 2020, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

Čtvrtek 23. ledna 2020, 9:00–11:00 a 11:00–12:30  (schůze koordinátorů)

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (3C050)

22. ledna 2020, 9:00–10:45

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedkyně

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         4. prosince 2019 PV – PE644.903v01-00

4. Výměna názorů s Josipem Aladrovićem (chorvatský ministr práce a důchodového systému) a Vesnou Bedekovićovou (chorvatská ministryně pro demografii, rodinu, mládež a sociální politiku)

EMPL/9/02319

         představení programu předsednictví Rady v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí

22. ledna 2020, 10:45–11:00

5. Evropský sociální fond plus (ESF+)

EMPL/9/01375

 

Zpravodaj:

 

David Casa (PPE)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

6. Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

EMPL/9/01719

 

Zpravodajka:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

7. Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

EMPL/9/01718

 

Zpravodaj:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

22. ledna 2020, 11:00–11:30

*** Elektronické hlasování ***

8. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Zpravodajka:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

9. Uzavření Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii

EMPL/9/00402

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Příslušný výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

 

         přijetí návrhu stanoviska ve formě dopisu

10. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 12:00

11. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU–OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 12:00

12. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 12:00

13. Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agenturám Evropské unie za rozpočtový rok 2018: výkonnost, finanční řízení a kontrola

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 12:00

14. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 12:00

15. Udělení absolutoria za rok 2018: Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 10. prosince 2019, 12:00

*** Konec elektronického hlasování ***

22. ledna 2020, 11:30–12:30

16. Modely kolektivního vyjednávání v Evropské unii

EMPL/9/02322

         prezentace Eurofoundu

* * *

22. ledna 2020, 14:30–15:30

17. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2020

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Zpravodajka:

 

Klára Dobrev (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

EMPL*

 

 

Stanoviska:

 

BUDG* –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

 

Postoje ve formě pozměňovacích návrhů:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 

 

         projednání návrhu zprávy

22. ledna 2020, 15:30–16:30

18. Posílená spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti (VSZ)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Zpravodaj:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         projednání návrhu zprávy

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. ledna 2020, 12:00

22. ledna 2020, 16:30–17:30

19. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek

EMPL/9/02157

 2019/2995(DEA) C(2019)08800

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         vystoupení Komise, která představí akt v přenesené pravomoci.

20. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast pracovních sil

EMPL/9/02158

 2019/2996(DEA) C(2019)08809

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         vystoupení Komise, která představí akt v přenesené pravomoci.

21. Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením víceletého průběžného plánování

EMPL/9/02161

 2019/2997(DEA) C(2019)08807

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         vystoupení Komise, která představí akt v přenesené pravomoci.

22. ledna 2020, 17:30–18:30

22. Různé

23. ledna 2020, 9:00–10:00

23. Strategie EU pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období po roce 2020

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Spoluzpravodajové:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         projednání návrhu usnesení

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 30. ledna 2020, 12:00

23. ledna 2020, 10:00–11:00

24. Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Zpravodajka:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

EMPL

 

 

 

         vystoupení Komise s informacemi o aktuální situaci

Neveřejná schůze

25. Schůze koordinátorů

26. Příští schůze

         27. ledna 2020, 16:00–17:30 (Brusel)

         28. ledna 2020 (Brusel)

Poslední aktualizace: 17. ledna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí