PDF 194kWORD 372k

 

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

 

EMPL(2020)0122_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2020. gada 22. janvārī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30

Ceturtdien, 2020. gada 23. janvārī, plkst. 9.00–11.00 un plkst. 11.00–12.30  (koordinatoru sanāksme)

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

2020. gada 22. janvārī plkst. 9.00–10.45

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4. decembrī PV – PE644.903v01-00

4. Viedokļu apmaiņa ar Horvātijas darba un pensiju sistēmas ministru Josip Aladrović un Horvātijas demogrāfijas, ģimenes lietu, jaunatnes un sociālās politikas ministri Vesna Bedeković

EMPL/9/02319

         Iepazīstināšana ar Padomes prezidentūras programmu nodarbinātības un sociālo lietu jomā

2020. gada 22. janvārī plkst. 10.45–11.00

5. Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)

EMPL/9/01375

 

Referents:

 

David Casa (PPE)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

6. Izpildes nodrošināšanas prasības un īpaši noteikumi autotransporta nozarē strādājošo transportlīdzekļu vadītāju norīkošanai darbā

EMPL/9/01719

 

Referente:

 

Radka Maxová (Renew)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

7. Priekšlikums, ar ko Regulu (EK) Nr. 561/2006 groza attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību

EMPL/9/01718

 

Referents:

 

Dennis Radtke (PPE)

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

2020. gada 22. janvārī plkst. 11.00–11.30

*** Elektroniskā balsošana ***

8. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Referente:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas

9. Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

EMPL/9/00402

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

PR – PE645.036v02-00

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

10. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

EMPL/9/00867

 2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] – C9-0062/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.929v01-00
AM – PE644.922v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.878v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

11. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

EMPL/9/00858

 2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] – C9-0066/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.930v01-00
AM – PE644.923v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.867v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

12. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Izglītības fonds (ETF)

EMPL/9/00850

 2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] – C9-0070/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.931v01-00
AM – PE644.904v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.919v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

13. Ziņojums par Eiropas Savienības aģentūru 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu: sniegums, finanšu pārvaldība un kontrole

EMPL/9/00808

 2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] – C9-0093/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.932v01-00
AM – PE644.905v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR – PE639.866v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

14. ES 2018. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija

EMPL/9/01031

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.933v01-00
AM – PE644.907v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

15. 2018. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop)

EMPL/9/00869

 2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] – C9-0061/2019

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PA – PE642.927v01-00
AM – PE644.919v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR – PE639.857v01-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 10. decembrī plkst. 12.00

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2020. gada 22. janvārī plkst. 11.30–12.30

16. Darba koplīguma slēgšanas sarunu modeļi visā Eiropas Savienībā

EMPL/9/02322

         Eurofound pārstāvja izklāsts

* * *

2020. gada 22. janvārī plkst. 14.30–15.30

17. Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālie aspekti 2020. gada izaugsmes pētījumā

EMPL/9/02014

 2019/2212(INI) 

 

Referente:

 

Klára Dobrev (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL*

 

 

Atzinumi:

 

BUDG* –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

CULT –

Sabine Verheyen (PPE)

 

Nostājas grozījumu veidā:

 

FEMM –

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2020. gada 22. janvārī plkst. 15.30–16.30

18. Ciešāka sadarbība starp valstu nodarbinātības dienestiem (VND)

EMPL/9/01290

***I 2019/0188(COD) COM(2019)0620 – C9-0117/2019

 

Referents:

 

Manuel Pizarro (S&D)

PR – PE644.984v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. janvārī plkst. 12.00

2020. gada 22. janvārī plkst. 16.30–17.30

19. Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot ienākumu un dzīves apstākļu jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus

EMPL/9/02157

 2019/2995(DEA) C(2019)08800

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijas pārstāvja izklāsts par deleģēto aktu

20. Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot darbaspēka jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumu

EMPL/9/02158

 2019/2996(DEA) C(2019)08809

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijas pārstāvja izklāsts par deleģēto aktu

21. Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, izveidojot daudzgadu mainīgo plānu

EMPL/9/02161

 2019/2997(DEA) C(2019)08807

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijas pārstāvja izklāsts par deleģēto aktu

2020. gada 22. janvārī plkst. 17.30–18.30

22. Dažādi jautājumi

2020. gada 23. janvārī plkst. 9.00–10.00

23. ES stratēģija invaliditātes jomā pēc 2020. gada

EMPL/9/02204

 2019/2975(RSP) 

 

Līdzreferenti:

 

Marc Angel (S&D)
Katrin Langensiepen (Verts/ALE)
Elżbieta Rafalska (ECR)
Radka Maxová (Renew)
José Gusmão (GUE/NGL)
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. janvārī plkst. 12.00

2020. gada 23. janvārī plkst. 10.00–11.00

24. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF)

EMPL/9/01779

***I 2018/0202(COD) COM(2018)0380 – C8-0231/2018

 

Referente:

 

Vilija Blinkevičiūtė (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

EMPL

 

 

 

         Komisijas pārstāvja izklāsts par pašreizējo situāciju

Aiz slēgtām durvīm

25. Koordinatoru sanāksme

26. Nākamās sanāksmes

         2020. gada 27. janvārī plkst. 16.00–17.30 (Briselē)

         2020. gada 28. janvārī (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 16. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika