Σχέδιο έκθεσης - EMPL_PR(2017)599596Σχέδιο έκθεσης
EMPL_PR(2017)599596

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ίδρυση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2062/94 του Συμβουλίου
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
Εισηγητής: Czesław Hoc

6.3.2017

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: