Ontwerpverslag - EMPL_PR(2017)599596Ontwerpverslag
EMPL_PR(2017)599596

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2062/94 van de Raad
(COM(2016)0528 - C8-0344/2016 - 2016/0254(COD))
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Rapporteur: Czesław Hoc

6.3.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: