Проектодоклад - EMPL_PR(2018)623718Проектодоклад
EMPL_PR(2018)623718

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски орган по труда
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Йерун Ленарс

22.6.2018

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: