Raporti projekt - EMPL_PR(2018)623718Raporti projekt
EMPL_PR(2018)623718

RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Tööjõuamet
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Raportöör: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: