Pranešimo projektas - EMPL_PR(2018)623718Pranešimo projektas
EMPL_PR(2018)623718

PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos darbo institucija
(COM(2018) 0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėjas: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: