Ziņojuma projekts - EMPL_PR(2018)623718Ziņojuma projekts
EMPL_PR(2018)623718

ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referents: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: