Förslag till betänkande - EMPL_PR(2018)623718Förslag till betänkande
EMPL_PR(2018)623718

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
(COM(2018)0131 - C8-0118/2018 - 2018/0064(COD))
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Jeroen Lenaers

22.6.2018

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: