Σχέδιο έκθεσης - EMPL_PR(2020)653984Σχέδιο έκθεσης
EMPL_PR(2020)653984

  ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
  σχετικά με την πρόσβαση όλων σε αξιοπρεπή και οικονομικά προσιτή στέγαση
  (2019/2187(INI))
  Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  Εισηγήτρια: Kim Van Sparrentak

  23.7.2020

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: