Udtalelse - ENVI_AD(2010)430605Udtalelse
ENVI_AD(2010)430605

UDTALELSE
fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Udvalget om Industri, Forskning og Energi
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om EU-jordobservationsprogrammet (GMES) og dets første operationelle aktiviteter (2011-2013)
(KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD))
Rådgivende ordfører: Vittorio Prodi

24.2.2010

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: