Γνωμοδότηση - ENVI_AD(2010)430605Γνωμοδότηση
ENVI_AD(2010)430605

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) και τις αρχικές του επιχειρήσεις (2011-2013)
(COM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Vittorio Prodi

24.2.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: