Arvamus - ENVI_AD(2010)430605Arvamus
ENVI_AD(2010)430605

ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Maa seire Euroopa programmi (GMES) ja selle esialgsete toimingute kohta (2011-2013)
(KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD))
Arvamuse koostaja: Vittorio Prodi

24.2.2010

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: