Nuomonė - ENVI_AD(2010)430605Nuomonė
ENVI_AD(2010)430605

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos Žemės stebėjimo programos (GMES) ir jos pradinių praktinių veiksmų (2011-2013 m.)
(COM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD))
Nuomonės referentas: Vittorio Prodi

24.2.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: