Yttrande - ENVI_AD(2010)430605Yttrande
ENVI_AD(2010)430605

YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till utskottet för industrifrågor, forskning och energi
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska jordobservationsprogrammet (GMES) och dess inledande driftsfas (2011(2013)
(KOM(2009)0223 - C7-0037/2009 - 2009/0070(COD))
Föredragande: Vittorio Prodi

24.2.2010

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: