Становище - ENVI_AD(2010)443010Становище
ENVI_AD(2010)443010

СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по бюджети
относно Позиция на Парламента относно проектобюджета за 2011 г. във вида, в който е изменен от Съвета - Раздел III - Комисия
(2010/2001(BUD))
Докладчик по становище: Jutta Haug

22.9.2010

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: