Γνωμοδότηση - ENVI_AD(2010)443010Γνωμοδότηση
ENVI_AD(2010)443010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών
σχετικά με τη θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - Τμήμα III - Επιτροπή
(2010/2001(BUD))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: Jutta Haug

22.9.2010

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: