Arvamus - ENVI_AD(2010)443010Arvamus
ENVI_AD(2010)443010

ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Parlamendi seisukoht nõukogu muudetud 2011. aasta eelarve projekti kohta - III jagu - Komisjon
(2010/2001(BUD))
Arvamuse koostaja: Jutta Haug

22.9.2010

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: