Nuomonė - ENVI_AD(2010)443010Nuomonė
ENVI_AD(2010)443010

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Parlamento pozicijos dėl 2011 m. biudžeto projekto su Tarybos pakeitimais. III skirsnis. Komisija.
(2010/2001(BUD))
Nuomonės referentė: Jutta Haug

22.9.2010

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: