Atzinums - ENVI_AD(2010)443010Atzinums
ENVI_AD(2010)443010

ATZINUMS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Budžeta komitejai
par Parlamenta nostāju par 2011. gada budžeta projektu ar Padomes grozījumiem, III iedaļa — Komisija
(2010/2001(BUD))
Atzinumu sagatavoja: Jutta Haug

22.9.2010

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: