Yttrande - ENVI_AD(2010)443010Yttrande
ENVI_AD(2010)443010

YTTRANDE
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till budgetutskottet
Parlamentets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar - avsnitt III - kommissionen
(2010/2001(BUD))
Föredragande: Jutta Haug

22.9.2010

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: