Становище - ENVI_AD(2011)464754Становище
ENVI_AD(2011)464754

СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по земеделие и развитие на селските райони
относно здравето на пчелите и предизвикателствата пред сектора на пчеларството
(2011/2108(INI))
Докладчик по становище: Julie Girling

14.7.2011

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: