Atzinums - ENVI_AD(2011)464754Atzinums
ENVI_AD(2011)464754

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejai
par medus bišu veselību un problēmām biškopības nozarē
(2011/2108(INI))
Atzinumu sagatavoja: Julie Girling

14.7.2011

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: