22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
СТАНОВИЩЕ
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно насоки за трансевропейските телекомуникационни мрежи и за отмяна на Решение № 1336/97/ЕО
(COM(2011)0657 - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Докладчик по становище: Oreste Rossi

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 719kWORD 419k
Правна информация - Политика за поверителност