22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
ARVAMUS
Esitaja: keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Saaja: tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ
(COM(2011)0657) - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Arvamuse koostaja: Oreste Rossi

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 449kWORD 379k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika