22.6.2012
ENVI_AD(2012)480682
NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto
pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl transeuropinių telekomunikacijų tinklų gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1336/97/EB
(COM(2011)0657) - C7-0373/2011 - 2011/0299(COD))
Nuomonės referentas: Oreste Rossi

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 694kWORD 409k
Teisinė informacija - Privatumo politika